Boys > Schedules > December

 

November

December

January

February

 

Varsity

JV

Modified A

Modified B

    Blue Red 1 2 3
Fitch Sanford Zimmerman Gebhardt Longhouse Lindstrom Mallaber

05  v. Edison

11: v. Ga-Chili

13: v. Rush

17: v. Ch-Chili

20: v. Penfield

27: v. Lockport

      (5:15pm)

28: Tourn.

05: v. Edison

11: v. Ga-Chili

13: v. Rush

17: v. Ch-Chili

20: v. Penfield

27: v. Lockport

      (12:00pm)

28: Tourn.

 

04: @ RH

06: @Olympia

11: v. S'port

13: v. Hilton

18: @ Schroeder

20: v. Arcadia

 

04: v. Athena

06: @ Br'kport

11: v. Ga-Chili

13: @ RH

18: v. Ch-Chili

20: @ Penfield

 

02: v. Bay Trail 2

04: v. E. Irond. 2

10: @ Bay Trail 2

12: v. WbWlnk 1

17: v. E. Irond. 1

19: @ Pittsford 1

 

02: @ BayTrail 1

04: @ RH Roth

06: v. E. Irond. 2

10: v. Gr Odyssey

12: @ BayTrail 2

17: v. Pittsford 2

19: @ RH Burger

 

02: @ E. Irond 2

04: @ RH Burger

10: @ RH Roth

12: v. WebSpry 1

17: @ Pittsford 1

19: v. BayTrial 1